Alcoholbestuursreglement

06/03/2015

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Grondslag

Dit reglement dient als waarborg voor de verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank door OJV De Koornbeurs vanuit het oogpunt van Sociale Hygiëne. Het is een reglement zoals bedoeld in artikel 9 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2: Begripsbepalingen

a) OJV de Koornbeurs
Open Jongerenvereniging de Koornbeurs, hierna te noemen als OJV de Koornbeurs, is een jongerenvereniging en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Delft onder het KvK-nummer 40397066. OJV de Koornbeurs wordt geleid door een bestuur dat wordt gekozen voor een bepaalde tijd zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

b) De Koornbeurs
De Koornbeurs is de naam van de sociëteit, gelegen aan de Voldergracht 1 te Delft. De sociëteit is altijd toegankelijk voor leden van OJV de Koornbeurs en op bepaalde tijden ook open voor niet leden, uitzonderingen daargelaten (zoals mensen die ooit ontzegd zijn). Tevens mogen leden introducés meenemen, zoals vermeld in het sociëteitsreglement van OJV de Koornbeurs. Het bestuur van OJV de Koornbeurs is verantwoordelijk voor het beheer van de sociëteit.

c) Horacabedrijf
OJV de Koornbeurs wordt in de wet beschouwd als een horecabedrijf. Dit houdt in dat er bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken verstrekt worden voor gebruik ter plaatse. Alcoholhoudende dranken zijn dranken die 0,5% of meer alcohol bevatten. De wet onderscheidt: zwakalcoholhoudende dranken, deze bevatten tot 15% alcohol en sterke dranken, deze bevatten 15% of meer alcohol. Voor het houden van een horeca-inrichting en het verkopen van alcoholhoudende dranken zijn vergunningen nodig van de betreffende gemeente. Deze vergunningen gelden voor de verkoop van zowel zwakalcoholhoudende als sterke dranken, tenzij er door de gemeente nadere beperkingen zijn opgelegd.

d) Sociale Hygiëne
Elke horecaonderneming dient te beschikken over twee zogenaamde leidinggevenden die beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne (populair: het Horecadiploma).

Met het begrip sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen op een verantwoorde wijze met elkaar omgaan en rekening houden met ieders normen en waarden. In de praktijk van een horecaonderneming gaat het daarbij in concrete zin om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik kan worden bevorderd. Het examen dat t.b.v. van het behalen van de Verklaring Sociale Hygiëne wordt afgenomen door de Stichting Vakopleiding Horeca (SVH) toetst de kennis van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving, enige kennis van alcohol, drugs en gokken en van enkele noodzakelijke voorzieningen van de inrichting.

e) Leidinggevenden
Binnen elke vereniging zullen tenminste twee personen aangewezen moeten worden als leidinggevenden en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid. Zij geven namens het bestuur de onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden binnen de vereniging.

f) Verantwoordelijke Tapper (VT’er)
Een VT’er is een vrijwilliger die barwerkzaamheden uitvoert ten dienste voor OJV de Koornbeurs op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, die directe leiding heeft over de personen die alcohol verstrekken. Een barverantwoordelijke heeft een verplichte instructie over verantwoord alcoholgebruik gevolgd (als model geldt de IVA: Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) en staat als zodanig geregistreerd bij de vereniging. De kwalificatienormen voor barverantwoordelijke zijn vastgelegd in artikel 7 van dit Alcoholbestuursreglement.

g) Barvrijwilliger
Een barvrijwilliger staat net als een barverantwoordelijke bar, maar heeft niet de leiding over de bar. De kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 8 van dit Alcoholbestuursreglement.

h) Beren
Beren is het gratis nemen van een drankje voor de gedane moeite. De beerregels zijn te lezen in artikel 5.

i) Leden
Met leden worden de mensen bedoeld, die lid zijn van OJV de Koornbeurs. Leden moeten tenminste 16 jaar oud zijn.

Artikel 3: Situatiebeschrijving

OJV de Koornbeurs is een open jongerenvereniging. Hiermee wordt bedoeld dat iedere jongere, die het doel van de vereniging onderschrijft, lid kan worden (mits tussen de 16 en 30 jaar oud). Ook wil OJV de Koornbeurs activiteiten organiseren die ook voor ‘gewone’ jongeren toegankelijk zijn, lid of geen lid.

OJV de Koornbeurs stelt de Koornbeurs ook open voor het publiek. Dit gebeurt doordeweeks (standaard) vanaf 17.30 tot 01.00 uur. Bezoekers kunnen doordeweeks naar de (eet)mensa gaan of naar de bar. Ook kunnen er activiteiten zijn, zoals een bandje, cabaret of een toneelvoorstelling.

Vrijdag- en zaterdagavond organiseert OJV de Koornbeurs zogenaamde disco’s. Deze zijn toegankelijk voor iedereen, die 16 jaar is of ouder.

Daarnaast kunnen er activiteiten zijn op andere tijden. Te denken valt aan een donderdagdisco, een bandje op zondag, enz. Deze activiteiten zullen geschieden tijdens de openingstijden, die op de exploitatievergunning van de gemeente Delft staan.

Leden hebben in principe altijd toegang tot de Koornbeurs. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat leden het als een nachtcafé of slaapplaats gebruiken en hier wordt ook door het bestuur op toegezien.

Artikel 4: Wettelijke bepalingen

Artikel 4.1 Eindverantwoordelijkheid bestuur (artikel 9 Drank- en Horecawet)
• Het bestuur van de vereniging ziet toe dat tijdens de verstrekking van alcoholhoudende drank ten allen tijde een gekwalificeerd persoon aanwezig is. Onder gekwalificeerde personen rekent de wet personen die als leidinggevenden op de vergunning staan vermeld en bovendien in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne en barvrijwilligers die een instructie over verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.
• De leidinggevenden en/of de barverantwoordelijken zien namens het bestuur toe dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden uit oogpunt van Sociale Hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt.
• Het bestuur van de vereniging garandeert de kwalificatienormen voor genoemde gekwalificeerde personen. De normen staan in het reglement vermeld (artikel 7).
• Het bestuur maakt afspraken omtrent de wijze waarop wordt toegezien op de naleving van het bestuursreglement.

Artikel 4.2 Handhaving leeftijdsgrenzen (artikel 20 Drank- en Horecawet)
• In de vereniging mogen zwakalcoholhoudende en sterkalcoholhoudende dranken slechts worden verkocht of verstrekt aan personen waarvan is vastgesteld dat zij 18 jaar of ouder zijn.
• Alcoholhoudende drank mag niet verstrekt worden aan ouderen terwijl deze kennelijk bedoeld is voor consumenten die nog niet de genoemde leeftijden hebben bereikt.

Artikel 4.3 Schenkverbod en lokaalverbod voor bepaalde personen (o.a. artikel 20 Drank- en Horecawet en wetboek van strafrecht, artikel 252)
• Het is verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
• Het is niet toegestaan het gebruik van alcohol al of niet onder dreiging met geweld of anderszins af te dwingen.
• Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen, waarbij daartoe een redelijk vermoeden bestaat dat dit leidt tot de verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
• Het is verboden personen toe te laten die zichtbaar te veel hebben gedronken alsmede personen die onder invloed van drugs en/of andere psychotrope stoffen zijn.

Artikel 4.4 Vastleggen openingstijden en schenktijden

Maandag 13:00 tot 01:00
Dinsdag 13:00 tot vrij
Woensdag vrij tot 01:00
Donderdag 13:00 tot vrij
Vrijdag vrij
Zaterdag vrij
Zondag vrij tot 01:00

Op bovengenoemde tijden kan de Koornbeurs open zijn voor publiek. Meestal zijn er echter beperktere tijden dat de Koornbeurs open is voor publiek.

Artikel 4.5 Mogelijkheden van verstrekking alcoholhoudende drank
De verstrekking van drank door OJV de Koornbeurs gebeurt op verschillende manieren aan zowel leden als niet-leden.

1. Tijdens openingstijden aan zowel niet-leden als leden door een barvrijwilliger in de Koornbeurs.
2. Door een barvrijwilliger in de Koornbeurs wanneer de Koornbeurs slechts toegankelijk is voor leden en introducés of een speciaal uitgenodigd gezelschap.
3. Wanneer de bar (in de Koornbeurs) gesloten is en (alleen) leden zelf hun drank mogen pakken.
4. Tijdens ledenweekenden buiten de Koornbeurs aan alleen leden.
5. Uitzonderingen op de bovengenoemde situaties.

Voor elk genoemde situatie zal een beschrijving gegeven worden in de huis- en gedragsregels hoe er verantwoord drank kan worden geschonken en welke betalingsmogelijkheden er zijn.

Artikel 5 Huis- en gedragsregels

Artikel 5.1: beren, het gratis nuttigen van drank
• Beren is alleen toegestaan als er actief wordt meegewerkt ten dienste van OJV de Koornbeurs. Als regel geldt max. 1 drankje per half uur met een maximum van 10 drankjes per persoon per dag.
• Tijdens vergaderingen is alleen het beren van koffie en thee toegestaan.
• Standaardbier beren is mogelijk, maar bij alles duurder dan standaardbier moet bijbetaald worden. Sterkalcoholhoudende drank mag niet gebeerd worden.

Artikel 5.2: algemene gedragsregels
• Op de vereniging worden geen spelletjes gespeeld waarbij het drinken van grote hoeveelheden drank wordt aangemoedigd.
• Leidinggevenden en barvrijwilligers gebruiken op momenten dat zij de verantwoordelijkheid dragen voor het barbeheer geen of matig alcohol. Er is altijd een verantwoordelijke aanwezig die nuchter blijft.
• De leidinggevenden en de barvrijwilligers zijn er voor verantwoordelijk dat leden die zichtbaar te veel hebben gedronken en voor wie het onverantwoord wordt geacht dat zij alleen vertrekken vervoer en/of begeleiding wordt geregeld.
• Het bestuur poogt, met behulp van de barvrijwilligers, mensen die regelmatig te veel drinken aan te spreken op hun gedrag en te wijzen op de gevolgen van overmatig alcoholgebruik.
• Het bestuur stelt sancties op passend bij de cultuur van de vereniging op overtreding van gedragsregels variërend van berisping, tijdelijke drooglegging en schorsing.

Artikel 5.3: Prijsbeleid en standaardhoeveelheden
• De vereniging zorgt dat er altijd een voldoende gevarieerd aanbod aan alcoholvrije dranken beschikbaar is. De prijzen van alcoholvrije dranken zijn bij voorkeur lager dan de prijzen van alcoholhoudende dranken. Naast kraanwater is er altijd voor 10 cent goedkoper dan alcoholhoudende drank fris te koop.
• Kraanwater is gratis te verkrijgen aan de bar.
• De enige vaste korting op standaardbier is de zogenaamde meter: 13 bier voor de prijs van 12.
• Alcoholhoudende dranken worden in standaardglazen geschonken.
  Een standaardglas tapbier bevat 250 cc bier (5% alcohol).
  Een standaardglas wijn bevat 105 cc wijn (12% alcohol).
  Een standaardglas port of sherry bevat 70 cc drank (20% alcohol).
  Een standaardglas sterke drank bevat 35 cc sterke drank (35% alcohol).
• Bier met een hoger alcoholpercentage dan het normaal bier wordt nooit goedkoper verkocht dan het tapbier.

Artikel 5.4: Tijds- en plaatsgebonden huisregels m.b.t. het nuttigen van drank
Situatie 1: tijdens standaardopeningstijden
• De verstrekking van drank geschiedt door barvrijwilligers. Tijdens doordeweekse dagen (ma t/m vr van 17.30 tot 01.00) is er een leidinggevende aanwezig als geen van de tappers een IVA-cursus heeft. De leidinggevenden zijn hiervoor verantwoordelijk. Op andere tijden, bijvoorbeeld disco’s, verhuurfeesten of andere grote activiteiten, is er altijd een verantwoordelijke tapper, die met goed gevolg een IVA-cursus heeft gevolgd en verantwoordelijk is voor de bar.
• Betalingen worden contant gedaan. Een lid kan ook op rekening drinken nadat dat lid een betalingsovereenkomst is aangegaan met de vereniging. Het desbetreffende lid krijgt hierbij direct inzicht in het (eventueel negatieve) saldo op zijn/haar rekening.
• Beren is toegestaan (zie beerregels).
• De betaalwijze van alcoholhoudende dranken is zodanig dat de consument direct inzicht behoudt in de hoeveelheid alcohol die hij/zij heeft gedronken. Als regel geldt dat er direct betaald wordt; uitzonderingen op deze regel worden door het bestuur vastgesteld.
• Tijdens disco’s moet iedereen 16 jaar of ouder zijn.

Situatie 2: door een barvrijwilliger in de Koornbeurs wanneer de Koornbeurs slechts toegankelijk is door leden en introducés of een speciaal uitgenodigd gezelschap.
Deze situatie verschilt niet wezenlijk anders van situatie 1, behalve dat er weinig tot geen niet-leden zijn. Bij situatie 2 moet er ook gedacht worden aan een gesloten (verjaardags)feest. In deze situatie mogen ook niet leden op rekening betalen op kosten van de feestgever. Verder gelden dezelfde regels als bij situatie 1.

Situatie 3: wanneer de bar (in de Koornbeurs) gesloten is en (alleen) leden zelf hun drank mogen pakken
Deze situatie gebeurt bijvoorbeeld als de bar sluit, maar leden nog zin hebben om te blijven hangen. Ook kan het gebeuren dat leden overdag actief zijn, maar dat er geen barvrijwilliger aanwezig is (bijvoorbeeld een klusdag), maar wel eigen drank willen pakken. Voor deze situaties gelden de volgende regels:
• de barvrijwilligers en/of het bestuur bepalen of de overgebleven leden verantwoordelijk genoeg zijn om te blijven zitten. Diegene, die dat niet zijn, worden weggestuurd.
• verder zijn de betalingsmogelijkheden en prijzen gelijk aan situatie 1.
• beren is toegestaan

Situatie 4:
• tijdens ledenweekenden wordt er alleen bier en wijn als alcoholische drank door OJV de Koornbeurs verstrekt.
• betaling gebeurt achteraf.
• beren is niet toegestaan

Paragraaf 2: Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 6 Vaststellen en wijzigen van het Alcoholbestuursreglement

Het bestuur van de vereniging stelt het Alcoholbestuursreglement op. Het concept-Alcoholbestuursreglement wordt aan de leden in een ledenvergadering voorgelegd. Op grond hiervan wordt het reglement zo nodig bijgesteld en in stemming gebracht. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

Het bestuur stelt nadere richtlijnen vast ten behoeve van een zorgvuldige procedure omtrent de totstandkoming van het Alcoholbestuursreglement. Deze richtlijnen betreffen o.a. het ter inzage leggen van het conceptreglement, de mogelijkheid tot amendering door de leden, het moment van inwerkingtreding etc..

Het Alcoholbestuursreglement moet worden ingediend bij de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank-en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning. De gemeente kan eveneens verzoeken tot het indienen van het Alcoholbestuursreglement als onderdeel van een bestaande drank- en horecavergunning. De vereniging kan eveneens besluiten tot het indienen van het Alcoholbestuursreglement zonder dat er een noodzaak is van een aanvraag voor een nieuwe vergunning. Wijzigingen van het Alcoholbestuursreglement worden
op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Artikel 7 Kwalificatienormen en Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barverantwoordelijke

De barverantwoordelijke is tijdens het open zijn van de bar verantwoordelijk voor het runnen van de bar. De volgende kwalificatienormen zijn vastgesteld voor een barverantwoordelijke:
• Zijn tenminste 18 jaar oud
• Hebben met goed gevolg een instructie over verantwoord alcoholgebruik gevolgd die gepresenteerd is door een ter zake deskundige; aanbevolen wordt de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)
• Staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd
• Zijn door de leidinggevenden goedgekeurd als verantwoordelijke
• Zijn betrokken bij de vereniging als lid.

Artikel 8 Kwalificatienormen en Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barvrijwilliger

De volgende kwalificatienormen zijn vastgesteld voor een barvrijwilliger:
• Zijn tenminste 16 jaar oud
• Hebben met goed gevolg een instructie over verantwoord alcoholgebruik gevolgd die gepresenteerd is door een ter zake deskundige; aanbevolen wordt de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)
• Staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd
• Zijn betrokken bij de vereniging als lid.
Als uitzondering kunnen personen die vooraf mondeling of schriftelijk toestemming hebben gekregen van het bestuur ook barvrijwilliger zijn.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de studentenvereniging. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen van dit reglement moeten worden voorgelegd aan het bestuur van de studentenvereniging. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.